ANJI LONGRUN SEATING PRODUCTS FACTORY, SUNSHINE INDUSTRIAL PARK 3, ANJI COUNTRY, ZHEJIANG, CHINA