LTD ALEANA, 08704, Kiev region., Obuhov, Str..Kashtanovaya, 25